Obowiązek informacyjny na podstawie RODO art. 13

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest ServiceTag Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Świętego Michała 28 (dalej „My”, „ServiceTag Sp. z o.o. Sp. k.”, „Projekt Edukacja” albo „Podmiot”) operator internetowej platformy dostępnej pod adresem www.projekt.edu.pl.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na podane dane kontaktowe:

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie:

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez ServiceTag Sp. z o.o. Sp. k.?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

Twoje dane osobowe w zakresie niniejszego celu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż okres wykonywania umowy.

Podstawą prawną niniejszego celu przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.), dalej „RODO”.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Twoje dane osobowe w zakresie niniejszego celu, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do dnia wypełnienia prawnie ciążącego na ServiceTag Sp. z o.o. Sp. k. obowiązku w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Podstawą prawną niniejszego celu przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ServiceTag Sp. z o.o. Sp. k., którym jest:

Twoje dane osobowe w zakresie niniejszego celu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia Twoich choćby potencjalnych roszczeń wobec ServiceTag Sp. z o.o. Sp. k..

Podstawą prawną niniejszego celu przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

Twoje dane osobowe w zakresie niniejszego celu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia Twoich choćby potencjalnych roszczeń wobec ServiceTag Sp. z o.o. Sp. k..
Podstawą prawną niniejszego celu przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przysługują Tobie następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ServiceTag Sp. z o.o. Sp. k.,

Powyższe uprawnienia możesz realizować poprzez złożenie oświadczenia w formie:

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Podmiotu w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania rozumianego jako forma zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy Twojej sytuacji ekonomicznej lub wiarygodności.

Odbiorcami Twoich danych osobowych są?

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia Twoich choćby potencjalnych roszczeń wobec ServiceTag Sp. z o.o. Sp. k..

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. 

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym ServiceTag Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez ServiceTag Sp. z o.o. Sp. k. polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

© 2022 Projekt Edukacja